VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“)
pro online nákup zboží na stránkách www.pivokanec.cz

Provozovatel e-shopu / prodávající

SMART FOR YOU a.s.
Jožky Silného 2683/14
767 01  Kroměříž
IČ: 29264715

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, který je součástí webových stránek www.pivokanec.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.

Vznik smlouvy

Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.pivokanec.cz. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami.

Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavíraní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jakou jsou náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám.

Nabídka zboží a dodací podmínky

Veškeré zboží, které je zařazeno v naší aktuální nabídce, je skladem. Protože se jedná o limitovanou edici, po vyprodání zboží již nebude možné toto zboží zakoupit. Takové zboží bude stáhnuto z nabídky. Expedování skladového zboží je řešeno každý všední den. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna s.r.o. Podmínky dodání a vyzvednutí zboží se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Zásilkovny s.r.o. (dále jen „Přepravce“), které jsou k dispozici na webu www.zasilkovna.cz. Prodávající předá Přepravci zboží zpravidla do 24 od vzniku smluvního vztahu.
Zboží se dodává pouze na území České republiky.
Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím.

Způsoby doručení, způsob platby a cena zboží

Pobočky Zásilkovny – platba na dobírku (pouze Česká republika) – cena poštovného uvedena u zboží. V závislosti na počtu objednaného zboží se cena poštovného může lišit. Při takové alternativě bude spotřebitel předem informován.

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předaním zboží k přepravě Přepravci.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového portálu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle uvedeného ustanovení v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Kupujícímu se doporučuje, pro vyloučení pochybností, učinit vůči prodávajícímu odstoupení od smlouvy písemně na adrese prodávajícího nebo na e-mailové adrese info@pivokanec.cz. Dále se doporučuje kupujícímu v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující dotčenou smlouvu, a to zejména jménem a příjmením kupujícího, dnem a číslem objednávky, označením zboží a číslem účtu pro vrácení peněz.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to bez známek používání, nepoškozené v originálním nepoškozeném obalu a spolu s kopii dokladu prokazujícím úhradu ceny zboží. Při zasílání zpět zvolí kupující vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Odstoupí-li kupující od smlouvy dle § 1829 OZ, nese náklady na navrácení zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy v rámci zákonné 14-ti denní lhůty pro odstoupení, s ohledem na shora uvedené, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit mu všechny peněžní prostředky.

Odpovědnost za vady a reklamace

předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této 6 měsíční lhůty musí kupující své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.

Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího poštou na adrese sídla prodávajícího Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž nebo emailem na adrese info@pivokanec.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy reklamace spotřebitele dojde prodávajícímu (viz. § 570 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. OZ).

Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.

Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Přednostním způsobem vyřízení reklamace je vrácení kupní ceny.

Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující upřednostňuje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka prodávajícího (viz. § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele).

Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zpracovatelem osobních údajů je společnost SMART FOR YOU a.s., Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 29264715.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyřízení objednávky a v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (např. jméno, adresa, kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Osobní údaje, získané pro výše uvedené účely se budou zpracovávat rovněž pro zajištění právních nároků prodávajícího (např. jméno a adresa) a pro účely plnění právních povinností, které jsou prodávajícímu stanoveny právními předpisy České republiky či Evropské Unie. K jiným účelům, nebudou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje se předávají osobám podílejícím se na dodání zboží.

Osobní údaje prodávající uchovává po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Kupující bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená GDPR jako například žádat od správce vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem, nebo žádat o odstranění závadného stavu.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@pivokanec.cz.Kroměříž, 17. 6. 2020
SMART FOR YOU a.s.