Pravidla marketingové soutěže s pivem KANEC 12°
limitovaná edice „Hobby!“

 1. Úvod

  Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže s pivem KANEC 12° limitovaná edice „Hobby!“ (dále jen „Soutěž“).

 2. Pořadatel a provozovatel Soutěže

  Pořadatelem a provozovatelem Soutěže je obchodní společnost SMART FOR YOU a. s., se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 29264715, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6295 (dále jen „pořadatel“).

 3. Termín a místo konání Soutěže

  1. Soutěž probíhá v termínu od 1. května 2021 00:00 hod. do 30. června 2021 23:59 hod. nebo do vyprodání zásob soutěžního produktu.

  2. Soutěž probíhá na území České republiky. Soutěž se vztahuje pouze na prodej ve vybraných kamenných prodejnách a nevztahuje se na prodej přes internet.

 4. Princip Soutěže

  1. Zákazník, který uskuteční nákup obsahující minimálně 1 láhev piva KANEC 12° 0,5 l světlý ležák 5 % obj. z limitované edice „hobby“ z produkce Zámeckého pivovaru BŘECLAV (dále též „zboží“ nebo „soutěžní produkt“), nalezne pod víčkem zakoupeného soutěžního produktu soutěžní kód.

  2. Zákazník vyplní soutěžní kód na stránkách www.pivokanec.cz do okénka „vložit kód“ a po zadání kódu se ihned dozví, zda vyhrál a jakou cenu vyhrál.

  3. Pokud bude soutěžní kód výherní, musí zákazník vyplnit registrační formulář na stránkách www.pivokanec.cz.

 5. Účast v Soutěži a podmínky Soutěže

  1. Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splnila všechny podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly (dále jen „účastník“).

  2. Registrace Účastníka probíhá vyplněním registračního formuláře v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a v případě výhry textilního zboží uvedením požadované velikosti produktu.

  3. Vyplněním registračního formuláře této Soutěže na webových stránkách pořadatele Účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů a také vyjadřuje souhlas s pravidly Soutěže. Účastník je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře nebude vyplněna pravdivými nebo úplnými údaji, bude takový Účastník z účasti v Soutěži vyloučen.

  4. Do Soutěže budou zařazeni pouze ti Účastníci, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Účastníky. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli Soutěže a dále jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

 6. Soutěžní produkt a výhry

  1. Soutěžní produkty:

   Kanec 12° světlý ležák 0,5 l v limitované edici „hobby“

  2. Výhry:

   20 pánských triček s originálním potiskem, 20 dámských tílek s originálním potiskem, 20 sportovních lahví, 30 párů ponožek s originálním potiskem.

 7. Vyhodnocení výherců

  1. Výhry budou výhercům zasílány prostřednictvím České Pošty, s.p. ve lhůtě do 30 dní ode dne vyplnění registračního formuláře na www.pivokanec.cz a potvrzení výherního kódu.

  2. Pro zjištění nároku na Výhru a veškeré související úkony budou jako identifikace Účastníka Soutěže použita data uvedené Účastníkem Soutěže ve formuláři. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání nesprávných údajů do formuláře Účastníkem Soutěže.

 8. Zpracování osobních údajů

  1. Odesláním formuláře Účastník uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání Výhry, vyhodnocení výherců, řešení otázek souvisejících s účastí v této Soutěži, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. Souhlas uděluje Účastník v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Správcem osobních údajů je pořadatel.

  2. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich využití v rámci Soutěže nebude do Soutěže zařazen.

  3. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená GDPR jako například žádat od správce vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem, nebo žádat o odstranění závadného stavu.

  4. Zapojením se do Soutěže Účastník potvrzuje, že v případě Výhry souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, město (obec) na webových stránkách pořadatele.

  5. Tyto souhlasy je Účastník oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu pořadatele info@pivokanec.cz

 9. Ostatní ustanovení

  1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých webových stránkách www.pivokanec.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel si dále vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této Soutěže.

  2. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné Výhry, než je pořadatelem Soutěže stanoveno. Pořadatel Soutěže není vůči Účastníkům Soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ně právní nárok.

  3. Pořadatel neodpovídá za škody, které Účastníku vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním Výhry.

  4. Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu trvání Soutěže k dispozici na webových stránkách pořadatele www.pivokanec.cz. Zkrácená pravidla Soutěže budou uveřejněna v propagačních materiálech Soutěže.

V Břeclavi 1. 5. 2021