Pravidla marketingové soutěže s pivem KANEC 12° limitovaná edice „Vyhraj keramický korbel nebo pivní rentu!“

 1. Úvod

  Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže s pivem KANEC 12° limitovaná edice „Vyhraj keramický korbel nebo pivní rentu!“ (dále jen „Soutěž“).

 2. Pořadatel a provozovatel Soutěže

  Pořadatelem a provozovatelem Soutěže je obchodní společnost SMART FOR YOU a. s., se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 29264715, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6295 (dále jen „pořadatel“).

 3. Termín a místo konání Soutěže

  1. Soutěž probíhá v termínu od 17. června 2020 00:00 hod. do 26. srpna 2020 23:59 hod. nebo do vyprodání zásob soutěžního produktu.

  2. Každý týden proběhne losování o deset (10) 0,5 l keramických pivních korbelů a navíc 5. a 10. týden proběhne losování vždy o 10 pivních rent (tj. 12 ks plechovek KANEC 12° a 1keramický pivní korbel 0,5 l).

  3. Soutěž probíhá na území České republiky. Soutěž se vztahuje pouze na prodej ve vybraných kamenných prodejnách a nevztahuje se na prodej přes internet.

 4. Princip Soutěže

  1. Zákazník, který uskuteční nákup obsahující minimálně 1 láhev piva KANEC 12° 0,5 l světlý ochucený ležák 5 % obj. z limitované edice „zvěrokruh“ z produkce Zámeckého pivovaru BŘECLAV (dále též „zboží“ nebo „soutěžní produkt“), vyfotografuje se s lahví se znamením zvěrokruhu nebo celou edicí (tj. se všemi 12 láhvemi se všemi znameními zvěrokruhu) se může účastnit losování o celkem 100 pivních korbelů nebo 20 pivních rent. Stačí se zaregistrovat na www.pivokanec.cz a splnit pravidla Soutěže.

  2. Soutěž pozůstává z 10 soutěžních kol, přičemž jedno soutěžní kolo trvá vždy od středy 00:00 hod do úterý 23:59 hod.

  3. Losování o pivní korbely bude probíhat každou středu ráno po ukončení soutěžního kola. Výherci budou uveřejněni na webu www.pivokanec.cz vždy v danou středu do 12:00 po ukončení soutěžního kola. Losování o pivní rentu bude probíhat po ukončení 5. a 10. soutěžního kola, a to následující středu ráno. Výherci budou uveřejněni na webu www.pivokanec.cz v danou středu do 12:00.

  4. Zákazník se může do losování o věcné ceny zapojit opakovaně, avšak vždy s novou fotografií, na které bude zachycena láhev vždy s jiným znamením zvěrokruhu a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti v Soutěži. Každou fotografii lze registrovat pouze jednou. Na každou zaslanou fotografii lze vyhrát jednou.

 5. Účast v Soutěži a podmínky Soutěže

  1. Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splnila všechny podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly (dále jen „účastník“).

  2. Do losování o pivní korbely budou zařazeny fotografie s jedním nebo více láhvemi piva KANEC 12° z limitované edice zaslané v průběhu daného týdne. Do losování o pivní rentu budou zařazeny fotografie obsahující celou limitovanou edici, tj. všech 12 lahví se všemi znameními zvěrokruhu zaregistrované na webu www.pivokanec.cz od začátku soutěže do konce pátého týdne (tj. od 17. června 2020 do 21. července 2020) a od začátku šestého týdne do konce desátého týdne (tj. od 22. července 2020 do 25. srpna 2020).

  3. Registrace Účastníka probíhá vyplněním registračního formuláře v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, přiložená fotografie.

  4. Vyplněním registračního formuláře této Soutěže na webových stránkách pořadatele Účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů a také vyjadřuje souhlas s pravidly Soutěže. Účastník je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře nebude vyplněna pravdivými nebo úplnými údaji, bude takový Účastník z účasti v Soutěži vyloučen.

  5. Do Soutěže budou zařazeni pouze ti Účastníci, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Účastníky. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli Soutěže a dále jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

 6. Soutěžní produkt a výhry

  1. Soutěžní produkty:

   Kanec 12° světlý ležák 0,5 l v limitované edici „zvěrokruh“

  2. Výhry:

   100 keramických pivních korbelů 0,5 l a 20 pivních rent (1 pivní renta obsahuje 12 ks plechovek KANEC 12° a 1 pivní korbel 0,5 l).

 7. Vyhodnocení výherců

  1. Výherci pivních korbelů budou vylosováni každou středu dopoledne po ukončení soutěžní kola a bezprostředně po vylosování vyrozuměni o výhře, a to buď telefonicky nebo emailem. Seznam výherců bude zveřejněn na webu www.pivokanec.cz.

  2. Výhry budou výhercům zasílány prostřednictvím České Pošty, s.p. ve lhůtě do 30 dní ode dne vylosování výherců.

  3. Pro zjištění nároku na Výhru a veškeré související úkony budou jako identifikace Účastníka Soutěže použita data uvedené Účastníkem Soutěže ve formuláři. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání nesprávných údajů do formuláře Účastníkem Soutěže.

  4. Nárok na výhru má každý registrovaný účastník pouze jednou za dobu konání soutěže.

 8. Zpracování osobních údajů

  1. Odesláním formuláře Účastník uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání Výhry, vyhodnocení výherců, řešení otázek souvisejících s účastí v této Soutěži, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. Souhlas uděluje Účastník v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a zaregistrovaná fotografie. Správcem osobních údajů je pořadatel.

  2. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich využití v rámci Soutěže nebude do Soutěže zařazen.

  3. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená GDPR jako například žádat od správce vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem, nebo žádat o odstranění závadného stavu.

  4. Zapojením se do Soutěže Účastník potvrzuje, že v případě Výhry souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjemní, město (obec) a zaregistrovaná fotografie na webových stránkách pořadatele.

  5. Tyto souhlasy je Účastník oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu pořadatele info@pivokanec.cz

 9. Ostatní ustanovení

  1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých webových stránkách www.pivokanec.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel si dále vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této Soutěže.

  2. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné Výhry, než je pořadatelem Soutěže stanoveno. Pořadatel Soutěže není vůči Účastníkům Soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ně právní nárok.

  3. Pořadatel neodpovídá za škody, které Účastníku vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním Výhry.

  4. Zaregistrované fotografie budou pořadatelem zveřejňovány pouze za účelem vyhodnocení výherců Soutěže.

  5. Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu trvání Soutěže k dispozici na webových stránkách pořadatele www.pivokanec.cz. Zkrácená pravidla Soutěže budou uveřejněna v propagačních materiálech Soutěže.

V Břeclavi 1. 6. 2020